Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2023

1. místo

Thulium-doped fiber amplifier

Ing. Jan Pokorný
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Peterka, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze

Jan vystudoval obor fyzikální elektronika se zaměřením na fotoniku na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Na Ústavu fotoniky a elektroniky AVČR se Jan od svého bakalářského studia podílí na výzkumu vláknových zdrojů světla pod vedením doc. Pavla Peterky. Ve své diplomové práci se zabýval návrhem, sestavením a charakterizací thuliem dopovaných vláknových zesilovačů pro vlnové délky 1650-2050 nm. Tyto zesilovače mohou najít využití při rozšíření přenosového pásma optických telekomunikačních sítí díky jejich velké šířce pásma zesílení a dobrým šumovým vlastnostem. Diplomová práce navíc zahrnuje návrh thuliem dopovaného vlákna s poklesem indexu lomu okolo jádra, jehož použití bylo v této práci prezentováno jako první na světě. Dílčí výsledky byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích. V doktorském studiu se Jan zabývá novými typy aktivních vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem.

2. místo

Polymerní a nanočásticové fotosensitizéry pro protinádorovou terapii

Ing. Tomáš Přibyl
Vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
Fakulta potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT v Praze

Tomáš vystudoval bakalářský obor Biotechnologie léčiv a magisterský obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví na VŠCHT Praha. Nyní je v prvním ročníku doktorského studijního programu Biochemie a bioorganická chemie na téže škole. Již při bakalářském studiu byl zaměstnán jako člen řešitelského týmu projektu Grantové agentury ČR zaměřeného na vývoj molybdenových nanomateriálů pro rentgenem-indukovanou fotodynamickou terapii nádorů. Pod vedením školitele Jaroslava Zelenky ze skupiny prof. Tomáše Rumla a ve spolupráci s doktory Kaplanem Kirakcim a Kamilem Langem z Ústavu anorganické chemie Akademie věd se Tomáš intenzivně věnuje syntéze, charakterizaci, formulaci, modifikaci za účelem cílení a testování biologických účinků molybdenových nanoklastrů. Tato spolupráce mu poskytuje jedinečnou příležitost propojit syntetickou chemii, materiálovou vědu a nádorovou biologii. Získané teoretické i praktické poznatky by chtěl zužitkovat při studiu ve Francii v programu cotutelle. Tomášovou vášní jsou nové technologie a jejich potenciál pro zlepšení našich životů.

3. místo

Controlled drug release from magnetoliposomes

Ing. Lukáš Kamenský
Vedoucí práce: Ing. Denisa Lizoňová, Ph.D.
Fakulta chemického inženýrství, VŠCHT v Praze

Problematika léčiv oslovila Lukáše už na střední škole. V uplynulých letech se jí věnoval z různých úhlů a to na vícero pracovištích na Slovensku a v Česku, ale také na stáži v Belgii. V rámci své diplomové práce se zaměřil na využití magnetických nanočastic v oblastech cíleného doručování léčiv a jejich následného řízeného uvolnění.  Motivací pro něj byl fakt, že progres v těchto tématech může potenciální přinést masivní benefity po zdravotní, ale zároveň také ekonomické a environmentální stránce. Lukášova práce patří do základního výzkumu, ale svými výsledky jasně ukazuje, že právě takový pokrok je v budoucnosti reálný. 

Lukáš, čerstvý absolvent chemického inženýrství a bioinženýrství, začal nedávno pracovat ve FMCG průmyslu, kde rozšiřuje své technické znalosti a zároveň získává přímé zkušenosti z oblasti managementu. Jejich reaplikaci ve farmaceutickém průmyslu v budoucnu rozhodně nevylučuje. 

Čestné uznání

Study of mixtures permeation through a liposomal membrane

Ing. Klára Odehnalová
Vedoucí práce: Ing. Aleš Zadražil, Ph.D.
Fakulta chemického inženýrství, VŠCHT v Praze

Klára se během druhého ročníku studia bakalářského programu Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství připojila k výzkumné skupině CHOBOTIX profesora Štěpánka na ústavu chemického inženýrství. Zde se začala věnovat nanoformulacím léčiv pro cílené doručování účinných látek. Po úspěšném obhájení své bakalářské práce pokračovala dále ve výzkumné skupině a využila své znalosti z předchozího projektu. Vyvinula novou metodiku pro měření rychlosti permeace přes biomimetické membrány. Výsledky této práce byly prezentovány na mezinárodních konferencích a byla sepsána publikace, která je aktuálně v recenzním řízení v mezinárodním impaktovaném časopisu. Nyní Klára nepokračuje v akademickém prostředí ani nepracuje v oboru, ovšem nevylučuje, že by se někdy v budoucnu k inženýrství vrátit chtěla. Ve volném čase se nejčastěji věnuje sportu, aktivně orientačnímu běhu a má ráda procházky v přírodě.

Čestné uznání

Komplexní studium mikrostruktury heterogenních materiálů kombinací skenovací a transmisní elektronové mikroskopie

Ing. Lukáš Koláčný
Vedoucí práce: Ing. Martin Veselý, Ph.D.
Fakulta chemické technologie, VŠCHT v Praze

Lukáš zahájil své studium na VŠCHT bakalářským oborem Syntéza a výroba léčiv, který absolvoval v roce 2021. Směr jeho studia se následně přeorientoval na navazující magisterský obor Chemické technologie se zaměřením na technologii organických látek a chemické speciality. Společně s inženýrským titulem získal v roce 2023 také Cenu rektora za vynikající studijní výsledky. Bakalářskou i diplomovou práci vypracoval pod vedením Ing. Martina Veselého, Ph. D. a následně se rozhodl ve společné spolupráci pokračovat formou doktorského studia. Prezentována práce zabývající se zavedením nových metodických postupů pro studium třetí dimenze materiálů vyžadovala pokročilejší schopnosti práce s elektronovými mikroskopy (FIB-SEM a TEM). Proto se Lukáš v roce 2022 zúčastnil kurzu Mikroskopie materiálu na Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Se svou prací se mu také podařilo zvítězit na Studentské vědecké konferenci. V současné době je Lukáš studentem 1. ročníku doktorského studia a také se aktivně podílí na výuce laboratoří na Ústavu organické technologie. Svůj volný čas věnuje aktivnímu sportu, nejraději basketbalu a cyklistice.

Top