Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

O soutěži

Cena CRYTUR 2024 patří autorům nejlepších diplomových prací se zaměřením na materiálové vědy, podaných k obhajobě v období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024. Organizátoři chtějí prostřednictvím soutěže podpořit snahu diplomantů aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i pro vedoucí prací.

Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

Soutěž vyhlašuje společnost CRYTUR, spol. s r.o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov, IČ: 252 96 558. Pořadatelem soutěže je portál Careermarket.cz, provozovaný společností MEDICOMP s.r.o., Prouskova 1724, 511 01 Turnov, IČ: 463 42 346.

Ceny pro výherce

1. místo
40 000 Kč
pro studenta
10 000 Kč
pro vedoucího práce
2. místo
30 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce
3. místo
20 000 Kč
pro studenta
5 000 Kč
pro vedoucího práce

Soutěže se mohou zúčastnit studenti magisterského studia na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech).
Diplomová práce musí být podána k obhajobě v období od 1. 10. 2023 do 30. 9. 2024.
Přihlašovaná práce musí být vypracovaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Dokumentaci lze podat elektronicky. POZOR - práce v e-formě akceptujeme jen tehdy, pokud škola pro obhajobu nevyžaduje práci tištěnou a svázanou. Pokud tedy práci odevzdáváte tištěnou, zašlete bezpodmínečně jeden výtisku, ten po skončení soutěže na vyžádání vrátíme.

Vyhodnocení soutěže

Předložené práce hodnotí expertní komise složená ze zástupců společnosti CRYTUR, spol. s r.o.

Kvalifikační kritéria

  • experimentální část
  • zpracování výsledků a formulování závěru
  • systematičnost práce
  • aktuálnost řešené problematiky
  • zpracování teoretické části, vztah k řešení problému
  • prezentace (publikace, přednášky, konference)
  • využitelnost tématu pro praxi
  • formální zpracování diplomové práce

Časový harmonogram

15. ledna 2024 – vyhlášení soutěže
30. září 2024 – uzávěrka podání přihlášek
15. října 2024 – nejpozdější termín pro doručení diplomové práce
prosinec 2024 – vyhlášení vítězů a slavnostní předání cen ve společnosti Crytur spol. s r.o. (termín bude ještě upřesněn v průběhu soutěže)

Zájemci o účast v soutěži doručí do 30. září 2024 vyplněnou a podepsanou přihlášku s požadovanými přílohami (čestné prohlášení, vyjádření vedoucího práce na 1 stranu A4, výtisk diplomové práce v kroužkové vazbě) na adresu pořadatele soutěže – MEDICOMP s.r.o., Cena CRYTUR, Prouskova 1724, 511 01 Turnov.

 

Vítězné práce 2023

Vítězem se stal jednoznačně Ing. Jan Pokorný z FJFI ČVUT. Na kvalitě jeho práce s shodli jednoznačně všichni hodnotitelé.

Z 16 diplomek přihlášených z VŠCHT bodovaly 4. Skvělá práce!

Do soutěže se sešlo 43 diplomek z 11 vysokých škol.

10 ročníků
10
ročníků
232 diplomek
232
diplomek
1 081 000Kč v odměnách
1 081 000 Kč
v odměnách
51 vítězů
51
vítězů
Top