Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2015

1. místo

Kombinace 3D tisku a nanovláken pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky

Ing. Martin Pelcl
Vedoucí práce: Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

„K přihlášení mé diplomové práce do soutěže Cena CRYTUR mě vedlo několik důvodů. Jedním z nich byla zvědavost, zda práce, která byla dobře hodnocena na TUL, bude i konkurenceschopná v porovnání s pracemi studentů z jiných vysokých škol. Další motivací byl samozřejmě i možný úspěch v soutěži, který mohl pomoci jak mně, coby autorovi, v dalším profesním životě, tak i vrhnout dobré světlo na celou Katedru netkaných textilií a mnoho dalších lidí, kteří mi s prací pomáhali.“
„Moje dojmy ze soutěže byly velmi pozitivní. Měl jsem možnost potkat nové, sympatické a příjemné lidi jak ze strany soutěžících, tak i organizátorů. Velice se mi líbila organizace soutěže – od samého počátku až po závěrečnou exkurzi po firmě Crytur.“

Martin pochází z Janských Lázní, malého města v Krkonoších. V nedalekém Trutnově vystudoval střední průmyslovou školu strojní se zaměřením na počítačovou grafiku. Během vysokoškolského studia na Technické univerzitě v Liberci se již věnoval textilním oborům. Magisterský program absolvoval v letech 2012 – 2015 na Katedře netkaných textilií v oboru Netkané a nanovlákenné materiály.
Díky zvolenému tématu práce dostal Martin možnost zúčastnit se několika mezinárodních konferencí v oblasti biomedicíny či nanosturktur a dále se během studia podílet na výzkumném pre-seed projektu v oblasti buněčných nosičů pro náhrady defektních tkání. Účast na tomto projektu a nabyté praktické zkušenosti mu pomohly získat během navazujícího studia zaměstnání ve firmě Nanopharma a.s. zabývající se výzkumem v oblasti nanovláken, kde je nadále zaměstnán jako vývojový pracovník i v průběhu doktorského studia na Katedře netkaných textilií.

2. místo

Tenké vrstvy organických polovodičů pro chemické senzory

Ing. David Tomeček
Vedoucí práce: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.
VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská

Publikace a konference

„Do soutěže jsem se hlásil bez velkých očekávání. Viděl jsem ji jako dobrou možnost, jak si ověřit kvalitu své práce. Z výsledků soutěže jsem měl velikou radost. Perfektním zážitkem byla též prohlídka firemního komplexu v Turnově.“

Chemie se mezi Davidovy zájmy zařadila poměrně záhy, na počátku gymnaziálních studií. Její místo v Davidově životě postupně upevňovaly jednotlivé ročníky chemických olympiád, účast na řadě letních odborných chemických soustředění v Běstvině a řešení Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tematikou.
Na VŠCHT nejprve úspěšně absolvoval bakalářský obor Chemie a vypracoval bakalářskou práci na téma Napařování ftalocyaninů pro chemické vodivostní senzory. Davidovy příspěvky v letech 2012 a 2013 byly ohodnoceny 1. místy na Studentské vědecké konferenci (SVK) v sekci Fyzika a měřicí technika.
Spokojenost s prostředím a lidmi na Ústavu fyziky a měřicí techniky (ÚFMT) jej vedla k rozhodnutí studovat navazující magisterský obor Senzorika a kybernetika v chemii. Toto studium David letos úspěšně završil obhajobou diplomové práce Tenké vrstvy organických polovodičů pro chemické senzory. Diplomová práce byla oceněna 1. místem v soutěži ABB University Award 2015 a pak 2. místem v soutěži Cena CRYTUR 2015. Od poloviny 2. ročníku bakalářského studia pracuje David na ÚFMT jako člen řešitelského týmu na řadě dalších projektů, které souvisejí s oblastí jeho zájmu – výzkum a vývoj ekonomicky dostupných senzorů pro detekci látek nebezpečných pro člověka nebo životní prostředí.
V následujících letech by chtěl pokračovat v započaté práci v rámci postgraduálního studia a získané poznatky přetavit ve funkční aplikace v senzorice plynů, které lze s výhodou nasadit v praxi.
Mezi Davidovy záliby patří sport (tenis, lední hokej, cyklistika), četba a cestování.

3. místo

Design a syntéza nových nanokompozitních luminoforů na bázi boranů a jejich deriváty

Mgr. Jakub Braborec
Vedoucí práce: Dr. Michael Londesborough, B.Sc. Hons., Ph.D.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

Publikace a konference,

Boranové žížaly lezou do světa (Vesmír 04/2015)

Jakub vystudoval bakalářský obor Toxikologie a analýza škodlivin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Již během 1. ročníku se na odborném semináři seznámil s Dr. Michaelem Londesborough, jeho budoucím vedoucím bakalářské a diplomové práce. Pod Michaelovým vedením nyní Jakub začíná pracovat i na práci disertační. Jeho doktorské studium je zaměřené na Aplikované nanotechnologie. Na Ústavu Anorganické chemie v Řeži AV ČR zkoumá krásy světa boranů.

Osobní zájmy: přítelkyně, akvaristika, cyklistika, úchvatná chemie hydridů boru

Čestná uznání

Betony na bázi tuhých zbytků z fluidního spalování

Ing. Michaela Darakevová
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
Čestná uznání

Pracovní oděvy ve zdravotnictví – aktivace povrchů antibakteriální úpravou

Ing. Eliška Ditrichová
Vedoucí práce: doc. Irena Lovětinská-Šlamborová
Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní
Čestná uznání

Modifikace povrchů pomocí kovových a polymerních nanočástic

Ing. Tereza Steinhartová
Vedoucí práce: Mgr. Jan Hanuš, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Top