Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2019

1. místo

Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers

Ing. Martin Hruška
Vedoucí práce: Ing. Přemysl Fitl, Ph. D.
VŠCHT Praha

Martin přičichl k chemii již na gymnaziálních studiích, kdy se ve vyšších ročnících věnoval řešení chemických olympiád. Následně nastoupil na VŠCHT do oboru CHEMIE, který úspěšně absolvoval v roce 2017 s prací Foto-a Termo-indukované děje na tenkých vrstvách chemických senzorů. Tato práce byla též oceněna v soutěži o nejlepší bakalářskou práci ABB University Award 2017. Po absolvování bakalářského oboru se Martin rozhodl zejména díky vstřícnému přístupu a pohodové atmosféře panující v laboratoři skupiny SENZORY zůstat na Ústavu fyziky a měřicí techniky (ÚFMT) a věnovat se nadále problematice chemických senzorů pod vedením Dr. Přemysla Fitla. Nastoupil tedy do navazujícího magisterského oboru Senzorika a kybernetika v chemii (SEKY), který letos absolvoval s prací Thermally and optically modulated desorption of gases on chemical sensor layers. V rámci studia byly dílčí výsledky práce též oceněny v celofakultním kole Studentské vědecké konference (SVK).

Mimo hlavní studijní obor se Martin též zajímá o pedagogickou činnost a vedle oboru SEKY studuje též na VŠCHT vedlejší bakalářský obor Specializace v pedagogice (SPS) na Ústavu učitelství a humanitních věd (KUHV).

Mezi další Martinovy záliby patří hra na kytaru, sport (florbal, stolní tenis, cyklistika, lyžování, voda) a práce s dětmi a mládeží. Florbalu se věnuje též jako trenér mládeže na Domu dětí a mládeže Prahy 2 a při oddílu FBK Vosy Praha. Jako externí zaměstnanec DDM jezdí jako oddílový vedoucí na pobytové tábory a lyžařské kurzy a pracuje jako vedoucí zájmových útvarů.

2. místo

Syntéza hierarchických zeolitů pro přípravu chemických specialit

Mgr. Ondřej Veselý
Vedoucí práce: Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.
PřF UK

Ondřej vypracoval bakalářskou práci na téma příprava a charakterizace hierarchických zeolitů na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Po absolvování studijního oboru chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy nastoupil do navazujícího magisterského programu fyzikální chemie.

Diplomová práce se zabývá uplatněním hierarchických zeolitů v katalýze pro přípravu chemických specialit.

Ondřej pokračuje v doktorském studiu fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě. Předmětem výzkumu je příprava bimetalických porézních materiálů, jejich charakterizace, zejména pomocí sorpčních technik či elektronové mikroskopie a dále na uplatnění těchto materiálů v heterogenní katalýze.

3. místo

Charge transport in semiconducting radiation detectors

Mgr. Jindřich Pipek
Vedoucí práce: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
MFF UK

Jindra se začal zajímat o přírodní vědy již na základní škole. Svůj zájem o vědu si prohloubil mnohonásobnou účastí na fyzikální olympiádě. Je absolventem magisterského studijního programu Optika a Optoelektronika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde se zaměřil na studium polovodičových detektorů záření. V září 2018 úspěšně obhájil na Fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy diplomovou práci s názvem „Charge transport in semiconducting radiation detectors“. Výsledky práce prezentoval na mezinárodních konferencích. V současné době (2019) pokračuje v doktorském studiu na stejné fakultě a je zaměstnán jako vědecký pracovník na MFF UK. Mezi Jindrovy koníčky patří cestování, filmy a programování.

Čestné uznání

Příprava oxidové keramiky metodou SPS

Ing. Jan Havlíček
Vedoucí práce: doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.
VŠCHT Praha

Jan Havlíček po dokončení středoškolského vzdělání oboru aplikovaná chemie na SUPŠS v Železném Brodě pokračoval v dalším studiu na VŠCHT Praha, kde vystudoval bakalářský obor aplikovaná chemie a materiály a následně magisterský obor anorganická chemie. Během bakalářského studia se připojil k výzkumné skupině oxidových materiálů na ústavu anorganické chemie. Ve své bakalářské práci se zabýval přípravou tenkých vrstev Ce:YAG kombinací metod sol-gel a spin-coating. Cílem jeho diplomové práce byla základní optimalizace procesu přípravy transparentní keramiky, kterou by se chtěla výzkumná skupina oxidových materiálů zabývat, ale dosud s ní neměla žádnou zkušenost. V budoucnu chce tuto tematiku dále rozvíjet během doktorského studia. Již od 4. ročníku VŠ studia je zaměstnán ve firmě Crytur, kde mu bylo umožněno skloubit zaměstnání se studiem.

Kromě výzkumné činnosti mezi jeho zájmy patří cyklistika, turistika, cestování a hra na kytaru.

Top