Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2018

1. – 2. místo

Príprava a charakterizácia nanokompozitných materiálov pre post lítium-iónové batérie

Mgr. Dominika Capková
Vedoucí práce: Doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Ph.D.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, Přírodovědecká fakulta

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som absolvovala bakalárske štúdium v odbore chémia a na magisterské štúdium som si zvolila odbor fyzikálna chémia. Tento odbor poskytuje rozmanité témy, ale najviac ma oslovila príprava katódových materiálov pre Li-ion batérie. Časť experimentu diplomovej práce som uskutočnila počas stáže na Technickej univerzite vo Viedni a v spolupráci s Technickou univerzitou v Brne. Počas tohto pobytu som sa definitívne rozhodla, že chcem pokračovať v doktorandskom štúdiu a naďalej sa venovať vede, teda tomu, čo ma veľmi baví.

Moja práca je súčasťou výskumu na projekte NATO „Development of New Cathodes for Stable and Safer Lithium-Sulfur Batteries“ Grant No. 985148, ktorý sa realizuje na našej katedre. Časť výsledkov tejto diplomovej práce bola prezentovaná na medzinárodnej vedeckej konferencii venovanej nanomateriálom („Nanomaterials: Fundamentals and Applications“) konferencii.

1. – 2. místo

Syntéza luminiscenčních core-shell materiálů

Ing. Kateřina Tomanová
Vedoucí práce: Doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Kateřina Tomanová je čerstvou absolventkou oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Je členkou výzkumné skupiny Radiační chemie na naší katedře, kde se nejdříve v rámci své bakalářské práce zabývala vlivem ionizujícího (gama, urychlené protony) i neionizujícího (UV) záření na buněčné membrány. Poté se začala zabývat fotochemickou přípravou luminiscenčních nanomateriálů a jejich aplikacemi, což stále ještě souviselo s účinky záření na hmotu. Odtud ale již vedl jen malý krok k tomu, aby rozšířila své zájmy i na neradiační syntézy nanokrystalů a vylepšování jejich luminiscenčních vlastností. Na toto téma psala svou diplomovou práci a bude jej rozvíjet v rámci svého doktorského studia.

V rámci své diplomové práce jezdila i na stáže do zahraničí, čímž si velmi rozšířila své obzory, když se setkávala se špičkovými zahraničními vědci. Nejvíce si váží stáže v CERNu, kde naměřila množství zajímavých dat, od kterých se odvíjelo celé směřování její diplomové práce. Zde navázala zajímavou spolupráci i přátelství.

Kromě vědy jsou jejími koníčky cestování, hudba a tanec. Věnuje se sportovnímu společenskému tanci, během studia si vytančila výkonnostní třídu „A“ ve standardních tancích. Je vděčná Studentské unii při FJFI, že ji oslovila a mohla opakovaně dělat předtančení na fakultním plese. Mezi její zájmy patří i hra na kytaru. V rámci působení v Pražském komorním kytarovém orchestru se Kateřina podívala i do zahraničí, nejzajímavější byla návštěva spřátelených kytarových orchestrů v Hong Kongu a Singapuru.

3. místo

Studium vlivu složení polovodičových kvantových teček na jejich elektronovou strukturu

Mgr. Petr Steindl
Vedoucí práce: Mgr. Petr Klenovský, Ph.D.
Masarykova Univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta – Ústav fyziky kondenzovaných látek

Petr se již od bakalářského stupně na Ústavu fyziky kondenzovaných látek Masarykovy univerzity věnuje výzkumu elektronové struktury kvantových teček vyrobených z polovodičů III a V skupiny periodické tabulky.

V diplomové práci se věnuje třem rozdílným systémům – jednak teoretickému popisu elektronové struktury na jednoelektronové úrovni u externím napětím laděných InGaAs/GaAs kvantových teček, které byly studovány ve spolupráci s laboratoří na JKU Linz za účelem aplikace v jednofotonových zdrojích. Kromě teoretického popisu prezentuje taktéž experimentální výsledky, věnované více-částicovým přechodům ve fotoluminiscenčních spektrech InGaAs/GaAsSb/GaAs kvantových teček. Nejrozsáhlejší pasáž práce je pak věnována studiu optických přechodů v InGaAsSb/GaAs/GaP kvantových tečkách, které vznikly v laboratořích profesora Bimberga na TU Berlín za účelem vývoje nového druhu počítačových pamětí, tzv. QD Flash pamětí, navržených na rychlost zápisu srovnatelnou se současnými RAM a s uchováním informace bez nutnosti dodávání energie po dobu alespoň 10 let.

Čestné uznání

Microstructure and Texture of Titanium Prepared by Powder Metallurgy

Mgr. Jiří Kozlík
Vedoucí práce: PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Přes původní zájem o meteorologii vystudoval Jiří bakalářské a magisterské studium na MFF UK v oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů, na kterém ho lákala zejména kombinace fyziky a chemie s přesahem do inženýrských aplikací. Odborně se zajímá zejména o titan a jeho slitiny, práškovou metalurgii a elektronovou mikroskopii. Od října bude pokračovat v doktorském studiu na téma pokročilého využití sintrování elektrickým proudem ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR.

Ve volném čase rád cestuje po světě a po horách, zpívá v matfyzáckém sboru Sebranka, hraje deskové hry a čte, zejména sci-fi a fantasy literaturu.

Top