Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách
Cena Crytur
Soutěž o nejlepší diplomovou
práci v materiálových vědách

Vítězné práce Cena Crytur 2022

1. místo

Study of drug delivery to tumors using advanced liposomal formulations

Ing. Adam Baláž
Vedoucí práce: Ing. Denisa Lizoňová, Ph.D.
Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Adamovo studium na VŠCHT začalo bakalářským oborem Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství, který úspěšně absolvoval v r. 2019. Následně pokračoval ve studiu oboru Chemické inženýrství a bioinženýrství. Také změnil laboratoř a přidal se do výzkumné skupiny CHOBOTIX pod vedení profesora Štěpánka a začal pracovat pod vedením dr. Denisy Lizoňové. Prezentované práci věnoval téměř tři roky, protože své studium o rok prodlužoval kvůli Erasmus+ pobytu v Belgii. Inženýrský titul získal před létem 2022.

V této chvíli Adam nepokračuje v žádné akademické ani chemické činnosti, ale cítím, že ho život přivede zpět. Aktuálně pracuje jako sales team leader v technologické společnosti Saltpay, kde pracoval už při škole. Ve volném čase se věnuje sportu, poslední tři roky aktivně CrossFit. Taktéž si rád čte, prochází po horách a přírodě a doučuje francouzštinu.

 

2. místo

Magnetooptical and magnetotransport effects in non-collinear antiferromagnets

Mgr. Antonín Baďura
Vedoucí práce: RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Antonín se do studia altermagnetických materiálů zapojil už v průběhu bakalářského studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK) pod vedením dr. Evy Schmoranzerové. V průběhu své bakalářské a navazující diplomové práce prozkoumal magneto-transportní, magneto-termotransportní a magnetooptickou odezvu konkrétního zástupce této nově navržené třídy magneticky uspořádaných materiálů, a to intermetalické sloučeniny Mn5Si3. V průběhu svého studia navázal spolupráci s infrastrukturou CEITEC Nano v Brně a především pak s Univerzitou v Kostnici, kde také strávil několik měsíců na výzkumné stáži. V současné době je Antonín studentem prvního ročníku doktorského studia na MFF UK v oboru fyzika nanomateriálů. Jeho školícím pracovištěm je Fyzikální ústav AV ČR, kde pokračuje ve studiu nově syntetizovaných altermagnetických sloučenin, a to především z hlediska jejich aplikačního potenciálu na poli spintroniky.

3. místo

Příprava a charakterizace scintilačních nanokompozitů na bázi nanokrystalů CsPbBr3

Ing. Jan Král
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Děcká, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikální inženýrská, České vysoké učení v Praze

Jan vystudoval obor jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde se již na bakalářském stupni začal věnovat přípravě luminiscenčních nanokrystalů CsPbBr3 a jejich využití pro detekci ionizujícího záření. Ve své diplomové práci ukázal potenciál tohoto materiálu pro nové detektory s vysokým časovým rozlišení, které by mohly vést k výraznému zlepšení zobrazovacích metod v používaných medicíně. Výsledky práce byly publikovány v impaktovaných časopisech a prezentovány na mezinárodních konferencích. V rozvoji potenciálu nanokrystalů CsPbBr3 pro nové detektory pokračuje Jan na svém doktorském studiu na katedře jaderné chemie pod vedením zahraničního školitele Etiennette Auffray, vedoucí výzkumné skupiny na pracovišti RD-18 v CERNu, a v úzké spolupráci se skupinou profesora Nikla na Fyzikální ústavu AVČR.

Čestné uznání

Investigation of phase behavior and physical stability of co-amorphous systems for drug delivery systems

Ing. Alžběta Zemánková
Vedoucí práce: doc. Mgr. Fatima Hassouna, Ph.D.
Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

I když studijním oborem Alžběty na VŠCHT v Praze bylo chemické inženýrství, během druhého ročníku bakalářského studia se zapojila do výzkumu v Laboratoři aplikované termodynamiky na Ústavu fyzikální chemie, kde nyní pracuje i v rámci doktorského studia. V diplomové práci se zabývala výzkumem ko-amorfních systémů a ko-krystalů pro farmaceutické aplikace a na toto téma navazuje i ve své současné práci, která se týká vývoje multifunkčních systémů pro dodávání léčiv. S diplomovou prací dvakrát zvítězila na studentské vědecké konferenci a část výsledků byla publikována i v mezinárodním impaktovaném časopise. Kromě doktorského studia momentálně také vyučuje předmět Laboratoře fyzikální chemie na VŠCHT a ve volném čase nejraději cestuje, hraje deskové hry a věnuje se organizaci vědomostních kvízů.

Čestné uznání

Modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě

Ing. David John
Vedoucí práce: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.
Fakulta jaderná a fyzikální inženýrská, České vysoké učení v Praze

David John studuje 1. ročník doktorského studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a současně již druhým rokem pracuje na Akademie věd ČR, kde se v rámci ústavů ÚJF a FZÚ podílí na řešení několika grantových projektů. Tématem jeho diplomové i navazující dizertační práce je matematické modelování cyklu izotopů uhlíku v přírodě. Studium dynamiky uhlíkových izotopů si nachází široké uplatnění v enviromentalistice, archeologii či forenzních vědách. K závěru roku 2022 David publikoval již čtyři články v impaktovaných vědeckých časopisech, jeden dokonce z pozice hlavního autora. Své výsledky prezentoval na několika mezinárodních konferencích, na konferenci Dny radiační ochrany 2022 zvítězil v kategorii nejlepší diplomová/bakalářská práce, a od České společnosti ochrany před zářením získal 1. místo v tradiční oborové soutěži o nejlepší publikaci od autora či autorky do 35 let. Absolvoval kurz MERADE (Measurement of Environmental Radioactivity) na univerzitách Hasselt a Haute École Bruxelles-Brabant v Belgii. Jako doktorand se podílí na výuce v bakalářském stupni studia, vede přednášky a cvičení z předmětu Základy dozimetrie pro studenty oboru Radioaktivita v životním prostředí. Rovněž se aktivně zapojuje do pořádání populárně-naučných akcí určených pro širokou veřejnost, jako je Veletrh vědy v Letňanech pořádaný Akademií věd, nebo VědaFest v Dejvicích zaštítěný pražskými univerzitami.

Top